Od 01.07.2017 budú elektronické schránky právnických osôb automaticky aktívne

Zobraziť viac

Odo dňa 01.07.2017 začnú orgány verejnej moci zasielať rozhodnutia, výzvy alebo oznámenia, prípadne iné dokumenty, ktorých vydávanie spadá do ich kompetencie, už len výlučne elektronicky do elektronických schránok a nie v listinnej podobe, ako tomu bolo doteraz. Toto sa však zatiaľ obligatórne bude týkať len právnických osôb a organizačných zložiek, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a u fyzických osôb bude táto možnosť zachovaná len fakultatívne, pokiaľ si sami elektronickú schránku aktivujú.

Je potrebné spomenúť, že pri doručovaní do elektronickej schránky nastávajú účinky doručenia rovnako, ako pri doručení v listinnej podobe prostredníctvom pošty, a teda sa týmto spôsobom eliminujú ťažkosti pri doručovaní rozhodnutí zo strany súdu a nadobúdaní právoplatnosti a vykonateľnosti týchto rozhodnutí.

Preto ak osoba konajúca v mene právnickej osoby (štatutárny orgán) alebo v mene organizačnej zložky (vedúci organizačnej zložky) nebude dôsledne sledovať dianie v elektronickej schránke, môže sa stať, že mu bude doručené rozhodnutie, kde mu uplynú všetky lehoty na jeho účinnú právnu obranu proti vydanému rozhodnutiu bez jeho vedomia.