Zásadné zmeny vo vedení exekučných konaní

Zobraziť viac

Dňom 1.4.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), podľa ktorej došlo k niekoľkým zásadným zmenám vo vedení exekúčných konaní. Zavše treba spomenúť zmenu v podávaní návrhu na začatie exekúcie, ktorý sa už viac nepodáva u súdneho exekútora, ako tomu bolo doposiaľ, ale po novom sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, ktorý je na vedenie exekučného konania jediným príslušným súdom na podanie návrhu na začatie exekúcie, ako aj na podávanie prípadných prípustných obranných prostriedkov zo strany povinného. Treba spomenúť, že podaný návrh musí splňať formálne náležitosti, ktorou je okrem iného aj autorizácia oprávnenou osobou, v opačnom prípade naň príslušný súd nebude prihliadať. Následne vydá pomocou techických prostriedkov príslušný súd poverenie na vykonanie exekúcie náhodným výberom exekútorovi pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza povinný.

Spolu s účinnosťou novely Exekučného poriadku nadobudla účinnosť aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti 68/2017 Z. z., ktorá stanovila paušálne trovy exekútora na 60 Eur mesačne, pričom ak povinný splní vymáhaný nárok do 15 dní od doručenina upovedomenia o začatí exekúcie (teda do momentu uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie), sú tieto paušálne trovy krátené na polovicu.

V závere je potrebné uviesť, že v zmysle prechodných ustanovení sa exekučné konania začaté pred 1.4.2017 spravujú podľa predpisov účinných do 31.3.2017, a teda budú prebiehať do skončenia veci podľa do uvedeného termínu platných ustanovení Exekučného poriadku.