Novinky

Novinky

Advokáti vo víre opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Zobraziť viac

Aktuálna situácia, ktorá prináša množstvo nových situácií, so sebou prináša aj mnohé nové nevyhnutné krátkodobé opatrenia v oblasti justície. Advokáti, ako slobodné povolanie, plniace dôležitú úlohu vo verejnom záujme, sú aj v tejto dobe v rámci svojich možností k dispozícii každému, kto sa na nich so svojím právnym problémom obráti.

Slovenská advokátska komora navyše nahradila svoju pravidelnú akciu „DEŇ ADVOKÁCIE“ kampaňou „Právna pomoc pre ľudí v karanténe“, v rámci ktorej poskytujú zapojení advokáti bezplatnú online právnu pomoc v týždni od 24. marca do 7. apríla 2020 všetkým občanom, primárne však občanom v karanténe.

Naša advokátska kancelária sa aj napriek vyťaženosti do tejto kampane zapojila. Preto Vám uvádzame stručný postup, ako sa na nás môžete v rámci tejto kampane obrátiť:

  • do správy (či už formou kontaktného formuláru na tejto stránke alebo priamo e-mailom) opíšte situáciu, v akej sa nachádzate, pokúste sa stručne, ale presne a nič nevynechať
  • ak disponujete súvisiacimi dokumentami v elektronickej podobe, alebo ich viete zoskenovať či odfotiť, pripojte ich k svojej správe

Následne Vám v čo najkratšej dobe (maximálne do 7 dní od doručenia správy) zašleme našu odpoveď s odporúčaniami, ako postupovať ďalej vo Vašej veci. Predmetom bezplatnej právnej pomoci nie je spisovanie dokumentov či podaní, ani iné úkony voči súdom či orgánom štátnej správy. Celá komunikácia podlieha povinnosti mlčanlivosti advokáta.

Nižšie uvádzame aj posledné opatrenia, ktoré boli prijaté NR SR v podobe zákona dňa 25.03.2020:

Zákon  z 25. marca 2020

o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,

a)v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú,

b)ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

§ 2

(1) Ustanovenie § 1 písm. a) platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní; v trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

(2) Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, môže súd určiť, že odsek 1 nepoužije a súčasne určí novú primeranú lehotu. Proti takémuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 3

(1)V čase mimoriadnej situácie1) alebo núdzového stavu2)

a)súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu,

b)je ochrana zdravia dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia.

(2)Ak súd vylúči verejnosť podľa odseku 1 písm. b), vyhotoví zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia, ktorý komukoľvek a bezodkladne sprístupní po skončení pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia. Takto vyhotovený zvukový záznam nahrádza povinnosť vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia podľa predpisov o konaní pred súdmi.

§ 4

Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, je 60 dní.

§ 5

Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Ustanovenia § 190a až §190d Obchodného zákonníka sa použijú primerane.

§ 6

V čase do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva. Úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 sú neúčinné.

§ 7

Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

1) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

2) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 285/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z. a zákona č. 459/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4b ods. 2 sa slová „uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia“ nahrádzajú slovami „dňom nasledujúcim po dni doručenia“.

2. V § 4b ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

3. V § 26 ods. 2 sa slová „uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia“ nahrádzajú slovami „dňom nasledujúcim po dni doručenia“.

4. Za § 32 sa vkladá § 33, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠33

Prechodné ustanovenie

(1) Ak ku dňu účinnosti tohto zákona plynie lehota podľa § 26 ods. 2 v znení účinnom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, funkcia člena súdnej rady, ktorý sa vzdal funkcie člena súdnej rady, zanikne deň nasledujúci po dni účinnosti tohto zákona.

(2) Ak ku dňu účinnosti tohto zákona plynie lehota podľa § 4b ods. 2 v znení účinnom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, funkcia predsedu súdnej rady, ktorý sa vzdal funkcie predsedu súdnej rady, zanikne deň nasledujúci po dni účinnosti tohto zákona.“.

Čl. III

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 275/2018 Z. z. a zákona č. 282/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 43 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak nie je nikto vymenovaný do funkcie predsedu najvyššieho súdu ani do funkcie podpredsedu najvyššieho súdu, alebo ak má podpredseda najvyššieho súdu v čase kedy zastupuje predsedu najvyššieho súdu dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, neodkladné úlohy predsedu najvyššieho súdu vykonáva vekom najstarší sudca najvyššieho súdu.“.

Čl. IV

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákon č. 243/2017 Z. z., zákona č. 319/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 94/2019 Z. z. a zákona č. 211/2019 sa dopĺňa takto:

§ 63 sa dopĺňa odsekmi 18 až 20, ktoré znejú:

„(18) Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) a d) spolu s informáciou o čase vzniku lokalizačného údaju podnik v čase mimoriadnej situácie46d) alebo núdzového stavu46e) v zdravotníctve, a to v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie46g) alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,

a) spracúva v anonymizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie, prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia,

b) spracúva na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky46f) v záujme ochrany života a zdravia,

c) spracúva výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu užívateľov v záujme ochrany života a zdravia.

(19) Údaje spracúvané podľa odseku 18 podnik poskytuje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať identifikáciu účastníka, alebo užívateľa alebo spôsob určenia identifikácie účastníkov alebo užívateľov, na ktorých sa poskytnutie týchto údajov vzťahuje.

(20) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže údaje spracúvané podľa odseku 18 zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, najdlhšie do 31. decembra 2020.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 46d až 46g znejú:

„46d) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

46e) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

46f) § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

46g) § 2 ods. 1 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. V

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 11 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a na zmluvu, rámcovú dohodu a koncesnú zmluvu uzatváranú na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia v čase núdzového stavu34a) alebo mimoriadnej situácie,34b) ak sú zároveň splnené podmienky podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c); ak ide zákazku s nízkou hodnotu, splnenie podmienok podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c) sa nevyžaduje.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 34b znejú:

„34a) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

34b) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.

Konečný užívateľ výhod – nová povinnosť pre právnické osoby

Zobraziť viac

Od 01.11.2018 nadobudla účinnosť zákonná úprava ukladajúca povinnosť zápisu tzv. konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť. Obvykle sa teda jedná o spoločníkov, akcionárov, tichých spoločníkov, prípadne aj štatutárov.

Údaje o konečných užívateľoch výhod, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, však nie sú verejne dostupné a budú poskytované len vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. daňové úrady, finančná polícia, a pod.)

Táto povinnosť sa týka takmer všetkých právnických osôb (obchodné spoločnosti, družstvá, neinvestičné fondy, … ), pričom najviac by mali spozornieť právnické osoby vzniknuté pred účinnosťou uvedenej novely. Vzhľadom na to, že pri novozapisovaných obchodných spoločnostiach je táto povinnosť spravidla splnená už pri podávaní návrhového formulára na obchodný register, tieto už uvedenú povinnosť preto spĺňajú. Avšak zákonná úprava ustanovuje povinnosť uvedené údaje priebežne aktualizovať.

U právnických osôb, u ktorých tieto údaje nie sú uvedené, hrozí sankcia až do výšky 3.310,- Eur. Aby právnická osoba prípadnému finančnému postihu predišla, je nevyhnutné tento zápis konečného užívateľa výhod vykonať najneskôr do 31.12.2019. Odporúčame pre vykonanie takéhoto zápisu obrátiť sa na advokátsku kanceláriu, ktorá Vám poskytne profesionálnu pomoc pre úspešný zápis.

Novela prináša koniec tzv. „bielym koňom“

Zobraziť viac

Zaužívaný a jednoduchý spôsob nekalej likvidácie obchodných spoločností, ktorý bol častokrát nástrojom na očistenie podvodného konania rozličných podnikateľských subjektov, sa od 08.11.2017 stáva minulosťou. Od tohto dňa je totiž účinná časť novely Obchodného zákonníka (zákon č. 264/2017 Z.z.) zameraná práve na obmedzenie zlučovania obchodných spoločností za účelom jednoduchého zbavenia sa svojich záväzkov voči svojim veriteľom.

V zmysle tejto novely už nebude možné zlúčenie alebo splynutie obchodných spoločností, ak by ich výsledkom mala byť spoločnosť v úpadku. Posúdenie splnenia uvedenej podmienky nástupnickej obchodnej spoločnosti bude mať na starosti audítor. Takisto sa výslovne zakazuje zlúčenie alebo splynutie obchodných spoločností v konkurze,  likvidácii, alebo o ktorých už súd rozhodol, že budú zrušené.

Navyše sa s rovnakým dátumom účinnosti zavádza v Trestnom zákone úmyselný trestný čin „Nekalá likvidácia“, ktorého zjednodušeným obsahom objektívnej stránky je prevod obchodného podielu na tzv. „biele kone“, za čo sa potrestá páchateľ odňatím slobody až na päť rokov v základnej skutkovej podstate tohto trestného činu.

Od 01.07.2017 budú elektronické schránky právnických osôb automaticky aktívne

Zobraziť viac

Odo dňa 01.07.2017 začnú orgány verejnej moci zasielať rozhodnutia, výzvy alebo oznámenia, prípadne iné dokumenty, ktorých vydávanie spadá do ich kompetencie, už len výlučne elektronicky do elektronických schránok a nie v listinnej podobe, ako tomu bolo doteraz. Toto sa však zatiaľ obligatórne bude týkať len právnických osôb a organizačných zložiek, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a u fyzických osôb bude táto možnosť zachovaná len fakultatívne, pokiaľ si sami elektronickú schránku aktivujú.

Je potrebné spomenúť, že pri doručovaní do elektronickej schránky nastávajú účinky doručenia rovnako, ako pri doručení v listinnej podobe prostredníctvom pošty, a teda sa týmto spôsobom eliminujú ťažkosti pri doručovaní rozhodnutí zo strany súdu a nadobúdaní právoplatnosti a vykonateľnosti týchto rozhodnutí.

Preto ak osoba konajúca v mene právnickej osoby (štatutárny orgán) alebo v mene organizačnej zložky (vedúci organizačnej zložky) nebude dôsledne sledovať dianie v elektronickej schránke, môže sa stať, že mu bude doručené rozhodnutie, kde mu uplynú všetky lehoty na jeho účinnú právnu obranu proti vydanému rozhodnutiu bez jeho vedomia.

Zásadné zmeny vo vedení exekučných konaní

Zobraziť viac

Dňom 1.4.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), podľa ktorej došlo k niekoľkým zásadným zmenám vo vedení exekúčných konaní. Zavše treba spomenúť zmenu v podávaní návrhu na začatie exekúcie, ktorý sa už viac nepodáva u súdneho exekútora, ako tomu bolo doposiaľ, ale po novom sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, ktorý je na vedenie exekučného konania jediným príslušným súdom na podanie návrhu na začatie exekúcie, ako aj na podávanie prípadných prípustných obranných prostriedkov zo strany povinného. Treba spomenúť, že podaný návrh musí splňať formálne náležitosti, ktorou je okrem iného aj autorizácia oprávnenou osobou, v opačnom prípade naň príslušný súd nebude prihliadať. Následne vydá pomocou techických prostriedkov príslušný súd poverenie na vykonanie exekúcie náhodným výberom exekútorovi pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza povinný.

Spolu s účinnosťou novely Exekučného poriadku nadobudla účinnosť aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti 68/2017 Z. z., ktorá stanovila paušálne trovy exekútora na 60 Eur mesačne, pričom ak povinný splní vymáhaný nárok do 15 dní od doručenina upovedomenia o začatí exekúcie (teda do momentu uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie), sú tieto paušálne trovy krátené na polovicu.

V závere je potrebné uviesť, že v zmysle prechodných ustanovení sa exekučné konania začaté pred 1.4.2017 spravujú podľa predpisov účinných do 31.3.2017, a teda budú prebiehať do skončenia veci podľa do uvedeného termínu platných ustanovení Exekučného poriadku.

Novelizovaný osobný bankrot

Zobraziť viac

Od 1.3.2017 nadobudla účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá robí osobný bankrot dostupnejším. V zmysle tejto novelizácie sa môžu dlžníci „zbaviť dlhov“ jednou z dvoch možných ciest, a to: konkurzom alebo splátkovým kalendárom. V prípade konkurzu dôjde k predaju majetku a uspokojeniu pohľadávok veriteľov z výťažku z tohto predaja, pričom sa zaviedla tzv. nepostihnuteľná hodnota obydlia (nariadením vlády stanovená na sumu 10.000,- Eur). V prípade, že dlžník podá návrh na určenie splátkového kalendára si dlžník môže ponechať časť svojho majetku, avšak v zmysle rozhodnutia súdu mu bude určená povinnosť platiť stanovenú sumu. Pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára až do ustanovenia správcu musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.

Účinnosť nadobudli zákon o registri partnerov verejného sektora a zákon o upomínacom konaní

Zobraziť viac

Dňom 1.2.2017 vstúpili do účinnosti dve zákonné úpravy, v ktorých je do významnej miery dôležité postavenie advokátov. V zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“) sa musí do tohto registra zapísať každá firma, ktorá sa uchádza o verejné zdroje v zákonom stanovenom finančnom limite. Za pravdivosť údajov zapisovaných v registri spoluzodpovedná tzv. oprávnená osoba, ktorá podáva návrh na zápis partnera verejného sektora do registra, ktorým môže byť len advokát, notár, audítor, alebo banka.

V prípade upomínacieho konania sa zavádza do praxe plnohodnotná elektronická alternatíva vydania platobného rozkazu, ktorého cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie vymožiteľnosti pohľadávok, pričom v tomto konaní je možné využiť služby advokáta, ktorý disponuje elektronickou schránkou a takisto zaručeným elektronickým podpisom.