Od 1.3.2017 nadobudla účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá robí osobný bankrot dostupnejším. V zmysle tejto novelizácie sa môžu dlžníci „zbaviť dlhov“ jednou z dvoch možných ciest, a to: konkurzom alebo splátkovým kalendárom. V prípade konkurzu dôjde k predaju majetku a uspokojeniu pohľadávok veriteľov z výťažku z tohto predaja, pričom sa zaviedla tzv. nepostihnuteľná hodnota obydlia (nariadením vlády stanovená na sumu 10.000,- Eur). V prípade, že dlžník podá návrh na určenie splátkového kalendára si dlžník môže ponechať časť svojho majetku, avšak v zmysle rozhodnutia súdu mu bude určená povinnosť platiť stanovenú sumu. Pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára až do ustanovenia správcu musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.