Dňom 1.2.2017 vstúpili do účinnosti dve zákonné úpravy, v ktorých je do významnej miery dôležité postavenie advokátov. V zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“) sa musí do tohto registra zapísať každá firma, ktorá sa uchádza o verejné zdroje v zákonom stanovenom finančnom limite. Za pravdivosť údajov zapisovaných v registri spoluzodpovedná tzv. oprávnená osoba, ktorá podáva návrh na zápis partnera verejného sektora do registra, ktorým môže byť len advokát, notár, audítor, alebo banka.

V prípade upomínacieho konania sa zavádza do praxe plnohodnotná elektronická alternatíva vydania platobného rozkazu, ktorého cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie vymožiteľnosti pohľadávok, pričom v tomto konaní je možné využiť služby advokáta, ktorý disponuje elektronickou schránkou a takisto zaručeným elektronickým podpisom.