Konečný užívateľ výhod – nová povinnosť pre právnické osoby

Zobraziť viac

Od 01.11.2018 nadobudla účinnosť zákonná úprava ukladajúca povinnosť zápisu tzv. konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť. Obvykle sa teda jedná o spoločníkov, akcionárov, tichých spoločníkov, prípadne aj štatutárov.

Údaje o konečných užívateľoch výhod, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, však nie sú verejne dostupné a budú poskytované len vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. daňové úrady, finančná polícia, a pod.)

Táto povinnosť sa týka takmer všetkých právnických osôb (obchodné spoločnosti, družstvá, neinvestičné fondy, … ), pričom najviac by mali spozornieť právnické osoby vzniknuté pred účinnosťou uvedenej novely. Vzhľadom na to, že pri novozapisovaných obchodných spoločnostiach je táto povinnosť spravidla splnená už pri podávaní návrhového formulára na obchodný register, tieto už uvedenú povinnosť preto spĺňajú. Avšak zákonná úprava ustanovuje povinnosť uvedené údaje priebežne aktualizovať.

U právnických osôb, u ktorých tieto údaje nie sú uvedené, hrozí sankcia až do výšky 3.310,- Eur. Aby právnická osoba prípadnému finančnému postihu predišla, je nevyhnutné tento zápis konečného užívateľa výhod vykonať najneskôr do 31.12.2019. Odporúčame pre vykonanie takéhoto zápisu obrátiť sa na advokátsku kanceláriu, ktorá Vám poskytne profesionálnu pomoc pre úspešný zápis.